<h4>Dr Mariusz Sagan</h4><span>Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej</span>
Współtwórca „Strategii Lublin 2020” wytyczającej kierunki rozwoju najważniejszego miasta w Polsce Wschodniej. Inicjator programu Study in Lublin, Lubelska Wyżyna IT oraz Klastra Usług Medycznych i Klastra Life Science (wszystkie inicjatywy w Lublinie).
Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast i inwestycji zagranicznych. Równolegle pracuje od 2009 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym licznych artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich (m.in. Cross Cultural Management, Managing Service Quality, Marketing Education Review, Chinese Management Studies). Wyniki swoich prac prezentował podczas konferencji i wykładów w kilkudziesięciu krajach świata (Chiny, USA, Rosja, Ukraina, Gruzja, Portugalia itp.). Członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.
<h4>Dr Oleksandr Sofiy</h4><span>Kierownik programu analitycznego Fundacji Europejski Dialog</span>
Autor badań analitycznych w dziedzinie samorządności: analiza porównawcza; aparat zarządzania w samorządach terytorialnych: polskie doświadczenia; analiza polityki wspierania społeczności lokalnych jako części składowej polityki regionalnej w obwodzie lwowskim; Współpraca transgraniczna obwodu lwowskiego w warunkach reformowania państwowej polityki rozwoju regionalnego.
<h4>Sławomir Sosnowski</h4><span>Marszałek Województwa Lubelskiego</span>
Polski polityk, samorządowiec, pedagog. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), a także podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej oraz menedżera oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel i pedagog. W latach 1999-2003 dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, w latach 2003-2006 wicekurator oświaty w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od trzech kadencji sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Od sierpnia 2005 do grudnia 2006 roku członek Zarządu Województwa. Od stycznia 2008 roku do czerwca 2014 roku pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa. Od czerwca 2014 roku pełni funkcję Marszałka Województwa Lubelskiego. W 2015 został członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Aktywnie uczestniczy w pracach Komisji SEDEC i ENVE przy Komitecie Regionów. Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
Urodzony w 1957 r. w Radzyniu Podlaskim. Żonaty, czworo dzieci.
<h4>Krzysztof Stanowski</h4><span>były Wiceminister Spraw Zagranicznych RP</span>
Współtwórca i lider organizacji pozarządowych. Autor programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej, pracy organizacji pozarządowych i współpracy rozwojowej. W stanie wojennym członek władz regionalnych podziemnej Solidarności, więzień polityczny. Współtwórca niezależnego harcerstwa w Polsce, pierwszy Naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wieloletni prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Członek Steering Committee World Movement for Democracy (2000–2007) oraz władz Grupy Zagranica. W latach 2007–2011. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Autor ustawy o współpracy rozwojowej.
Doświadczenie (2001-2017) jako kierownik projektu i krajowy ekspert w następujących dziedzinach: Dobre zarządzanie, Samorząd Lokalny, Rozwój społeczności, Mobilizacja społeczna, Promocja tolerancji i spójność społeczna, Decentralizacja sektorowa (zorientowana na edukację), Partnerstwo społeczne, Strategiczne planowanie.Prowadzący szkolenia (Certyfikat Fundacja Edukacji na rzecz Demokracji zdobyty w 1996) z zakresu: rozwój społeczności i partnerstwo społeczne, edukacja szkolna z zakresu demokracji, przywództwo w demokracji, planowanie, pozyskiwanie funduszy i mobilizacja zasobów, zarządzanie projektem.
<h4>Michał Sieńko</h4><span>Fundacja Animatorów i Twórców Kultury TRACH</span>
Pasjonat gier bez prądu, czyli gier planszowych, fabularnych, larpów i gier miejskich. Zaangażowany w życie organizacji pozarządowych od 2005 roku. Działał m.in. w Lubelskim Stowarzyszeniu Fantastyki „Cytadela Syriusza” oraz w Grupie Fotografów Lubelskich. W latach 2012 – 2016 prowadził wydawnictwo Fabryka Gier Historycznych. Projektant gier planszowych i gier miejskich. Historyk z wykształcenia i zamiłowania – swoją wiedzę i doświadczenie przekuwa w gry bez prądu. Od 2015 roku Michał prowadzi Fundację Animatorów i Twórców Kultury TRACH. Jednym z podstawowych działań Fundacji są gry miejskie, skupione wokół projektu Lubelskiego Gry Miejskie, czyli platformy gromadzącej zaprojektowane przez nas gry.
<h4>Daniel Siwiec</h4><span>Prezes Zarządu BIG CITY DEVELOPMENT</span>
Lubelski przedsiębiorca, związany z rynkiem nieruchomości od 2009 roku. Obecnie skupia się głównie na działalności deweloperskiej. Zaczynał jako pośrednik i właściciel biura nieruchomości. Autor książki “Nowoczesny Inwestor” traktującej o zarabianiu na nieruchomościach.
Specjalizuje się w kreatywnych modelach inwestowania, w oparciu o różnego rodzaju dźwignie, dzięki którym jego inwestycje uzyskują kilkuset procentowe stopy zwrotu. Zaangażowany również w start up motoryzacyjny.
 <h4>dr Andrzej Szabaciuk</h4><span>historyk i politolog</span>
Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Pełnomocnik JM Ks. Rektora KUL ds. Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki wschodniej, głównie polityki migracyjnej, etnicznej i religijnej państw poradzieckich, sytuacji mniejszości narodowych i religijnych oraz roli Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego. Autor monografii Rosyjski Ulster. Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji wobec Królestwa Polskiego w latach 1863-1915 (Lublin 2013).Współredaktor: Ислам на Северном Кавказе: История и вызовы современности (Люблин-Майкоп 2014); Безопасность на постсоветском пространстве: новые вызовы и угрозы – Security of the Post-Soviet Region: new Challenges and Threats (Люблин-Москва 2014); Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, t. 1 i 2.
<h4>Dr hab. Mirosław Szumiło</h4><span>Dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej</span>
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie historii, dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej; adiunkt w Zakładzie Historii Społecznej XX Wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Redaktor naczelny czasopisma naukowego pt.
Pamięć i Sprawiedliwość. Uczestniczy w spotkaniach Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii stosunków polsko-ukraińskich w XX w. oraz elit władzy komunistycznej w Polsce i Europie Wschodniej. Autor 4 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. W 2016 roku otrzymał Nagrodę Naukową im. Jerzego Giedroycia za książkę: Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce (Warszawa 2014, wyd. IPN).
<h4>Piotr Skrzypczak</h4><span>Specjalista z zakresu problematyki praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji</span>
Politolog. Współautor podręczników i publikacji z zakresu problematyki praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji.
Uczestnik wielu projektów edukacyjnych, współpracownik m.in. Amnesty International, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z tematyki ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, zarządzania organizacjami pozarządowymi. Od ponad dwudziestu lat zaangażowany społecznie. Współzałożyciel i aktywista Stowarzyszenia Homo Faber. Trener organizacji pozarządowych, prowadzący szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji,
wdrażania polityki gender mainstreaming, praw człowieka. Na co dzień pracuje w Lubelskim Instytucie Designu, gdzie odpowiada m.in. promowanie dobrego, odpowiedzialnego społecznie projektowania.
Prywatnie pasjonują go górskie biegi ultra. Każdą wolną chwilę stara się spędzać w Bieszczadach. Współautor książki o słynnym Biegu Rzeźnika.
 <h4>Dr hab. Tomasz Stępniewski</h4><span>Kierownik Katedry Studiów Wschodnich w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II</span>
Politolog i prawnik, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Kierownik Katedry Studiów Wschodnich w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Stypendysta Ukraińskiego Instytutu Naukowego w Harvard University. Odbył również staże naukowe m.in. w: Państwowym Uniwersytecie „Akademii Kijowsko-Mohylańskiej”, Narodowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie, Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie, Centrum Carnegie w Moskwie, Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na stosunkach międzynarodowych na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw (w szczególności Europa Wschodnia i Kaukaz), wpływie Rosji na sytuację państw poradzieckich, polityce zagranicznej RP oraz polityce wschodniej Unii Europejskiej.
 <h4>Prof. Petro Savchuk</h4><span>Rektor Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego</span>
Po ukończeniu szkoły średniej uczył się w Technikum w Krzemieńcu. Jest absolwentem Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie kontynuował studia doktoranckie. Studia wyższe odbywał również na Łuckim Narodowym Uniwersytecie Technicznym, specjalność Zarządzanie działalnością innowacyjną. Pracował Kierownikiem Katedry Inżynierii Materiałowej i Ciśnieniowej Obróbki Metali Łuckiego NUT. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych i 32 patentów na wynalazki i modele użytkowe Ukrainy. Posiada doświadczenie przygotowywania i realizacji projektów międzynarodowej pomocy technicznej. 13 lipca 2015 r. został wybrany na stanowisko Rektora Łuckiego NUT. Prezes Zarządu organizacji pozarządowej „Wołyńskie Stowarzyszenie Naukowców i Innowatorów”. Zasłużony Pracownik Oświaty Ukrainy. Od 2007 r. jest radnym Łuckiej Rady Miejskiej, w 2015 r. został wybrany na radnego Wołyńskiej Rady Obwodowej.
<h4>Karl Schmidt</h4><span>Radca handlowy Ambasady Austrii w Warszawie</span>
Od sierpnia 2014 roku kierownik Advantage Austria w Polsce oraz radca handlowy Ambasady Austrii w Warszawie. Rozpoczął swoją karierę w 1980 roku w Austriackiej Izbie Gospodarczej, uprzednio na stanowiskach zagranicznych w Polsce (1981-84), Nowym Yorku/USA, New Delhi/Indie, Bangkoku /Tajlandia, Toronto/Kanada oraz Hadze/Holandia. Do jego głównych obowiązków w siedzibie w Wiedniu należy transfer technologii, internacjonalizacja, innowacje i Światowe FDI, dostawy techniczne dla CERN w Genewie/Szwajcaria oraz współpraca z japońskimi koncernami w zakresie przemysłów motoryzacyjnych i elektronicznych. Kompetencje regionalne dotyczące przede wszystkim
obu Ameryk, w dalszej kolejności Azji/Pacyfiku – członek Komitetu Programowego UE ds. Inwestycji w Azji. Ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, doktor prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego.
<h4>Mirosław Skórka</h4><span>Dyrektor Programu Study Tours to Poland</span>
Od roku 2013 Dyrektor Programu Study Tours to Poland. Członek Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. W latach 2003-2012 – Dyrektor Biura Zagranicznego Forum Ekonomicznego w Fundacji Instytut Studiów Wschodnich.
Badacz, ewaluator i animator współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy światem IT, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną, przy poszukaniu rozwiązań technologicznych odpowiadających na potrzeby społeczne. Jako koordynator programu „Koduj dla Polski“ w Fundacji ePaństwo, balansuje między „tech” a „civic. Współpracował z UNDP, Fundacja Malta, Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
<h4>Dr Susan Stewart</h4><span>Instytut ds. Międzynarodowych i Bezpieczeństwa w Niemczech</span>
Pracuje w niemieckim Instytucie ds. Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Obszarami jej zainteresowań badawczych są: Federacja Rosyjska, Ukraina, Partnerstwo Wschodnie UE, ze szczególnym uwzględnieniem ukraińskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz stosunków UE-Rosja. Zajmuje się także rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej, promowaniem demokracji oraz rolą praw człowieka w polityce zagranicznej. Uzyskała stopień doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Mannheim. Była wykładowcą w Katedrze Nauk Politycznych i Historii Współczesnej Uniwersytetu w Mannheim oraz pracownikiem naukowym w Centrum Europejskich Badań Społecznych w Mannheim.
<h4>Borys Shcherbynin</h4><span>Dyrektor Przedsiębiorstwa Welobranżowego Barkos</span>
Ukończył Politechnike Uralską, kierunek — Urządzenia radioelektroniczne . W 1986 roku brał udział w likwidacji skutków awarii w Czarnobylu, po czym nastąpiło pogorszenie zdrowia - utracił wzrok. Zaczynając z 1994г. zajmuje się biznesem - zorganizował pracę przedsiębiorstwa welobranżowego "Barkos", wchodzącego w skład zjednoczenia "Białoruska stowarzyszenie osób z niepełnosprawnością". Zatrudnia 100 osób, połowa pracowników maróżne stopnie nieprłnosprawności. Aktywnie zajmuje się projektami społecznymi skierowanymi na adaptację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością. Przewagę oddaje obronie praw osób z niepełnosprawnością i oraz zapełnieniu im możliwości pracy i udziału w życiu społecznym. Jest zwolennikiem działalności gospodarczej i wolności demokratycznych obywateli Białorusi.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję